Privacybeleid

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING NUDGE CYCLING B.V. (versie maart 2020)

Uw privacy is voor Nudge Cycling van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Passende beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Nudge Cycling allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de best mogelijke service te kunnen bieden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, tenzij u expliciet toestemming geeft voor het gebruik van uw gegevens voor andere doelen. Specifieke doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld:

 • voor het verrichten van de aangeboden diensten
 • om met u in contact te kunnen komen
 • om wet- en regelgeving na te leven
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening en website
 • factureren / declareren van onze diensten;

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens indien deze relevant en noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze dienstverlening, bijvoorbeeld voor het vitaliteitsprogramma. De verwerking vindt plaats op basis van uw toestemming. Bijzondere persoonsgegevens vormen de door u verstrekte informatie aangaande aspecten van uw gezondheid, de informatie die wij verkrijgen op basis van de health check of op basis van een applicatie. De bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken zijn gegevens met betrekking tot uw gezondheid zoals uw lengte, gewicht en BMI.

Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en zullen deze alleen aan de medewerkers binnen Nudge Cycling verstrekken indien zij deze gegevens voor de uitvoering van de diensten nodig hebben.

 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels, dan houden wij die termijnen aan.

 Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Applicaties van derden

Voor de uitvoering van onze diensten kunnen wij deelnemers aanbevelen gebruik te maken van applicaties van derden, bijvoorbeeld de applicatie ‘WeFitter’.  Nudge Cycling is geen partij bij de overeenkomst die dan ontstaat tussen de deelnemer en de betreffende applicatieleverancier. Wij raden deelnemers aan om de privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden van deze derden applicaties te raadplegen. Nudge Cycling is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik daarvan door de deelnemer voortvloeit.

Beveiliging

De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Contactformulier website

Via het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Wij gebruiken hiervoor uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege de overeenkomst die we met u willen sluiten voor het verrichten van onze diensten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat wij uw vraag hebben beantwoord.

 Website Cookies

Wij maken op onze website Nudge Cycling gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden, maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. U kunt via uw browser het gebruik van cookies ook uitschakelen.

Op onze website maken wij gebruik van de volgende cookies:

 Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers ons bedrijf gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

 Social media cookies

Daarnaast hebben wij social media buttons op onze website geplaatst zodat u ook via social media contact met ons kunt opnemen en/of onze berichten kunt delen via deze social media platforms. Wanneer u via een van deze social media buttons doorlinkt naar de website van bijvoorbeeld YouTube worden er door deze platforms cookies geplaatst. Wanneer via onze website wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van Nudge Cycling.

 Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan uw door te geven.

Uw rechten

Volgens de AVG heeft u als betrokkene de volgende rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • een bepaalde verwerking beperken
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen. Wanneer u gebruik wilt maken van een dergelijk recht, dan kunt u contact met ons op te nemen via  het contactformulier of mailen naar info@nudgecycling.nl.

Klachten
Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u een e-mail sturen naar info@nudgecycling.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.
1
Hallo,
Hoe kunnen we je helpen? Druk op de pijl om direct met ons te whatsappen.